مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: پروین منصوری
کلیدواژه ها : آنتي بادي - پسوريازيس - كانديدا آلبيكنس - پوست سر - پيتيروسپوروم اووال - عوامل مخمري
: 18265
: 37
: 0
ایندکس شده در :

  سابقه و هدف : پسوريازيس پوست سر يك بيماري چندعاملي مي باشد و يكي از فرضيه هاي احتمالي در اين زمينه نقش عوامل مخمري مي باشد . لذا در اين تحقيق به بررسي فراواني مخمرها در كشت پوست سر و نيز سطح آنتي بادي هاي ضدمخمري در سرم افراد پسورياتيك و مقايسه آن با جمعيت شاهد پرداخته ايم .

  مواد و روشها : اين مطالعه يك بررسي تحليلي مقطعي است كه بر روي 80 نفر شامل دو گروه 40 نفري از بيماران دچار پسوريازيس و گروه شاهد انجام شده است . افراد مذكور به صورت تصادفي ساده از بين جمعيت مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان امام خميني تهران در سال 1378 انتخاب شدند .

  يافته ها : 38 بيمار (95 درصد) در گروه پسورياتيك و 5 بيمار (12/5درصد) در گروه شاهد داراي نتايج كشت مثبت از نظر مخمر بودند (P= 0/0001). اختلاف آماري معني داري بين افراد پسورياتيك و شاهد از نظر سطح آنتي بادي هاي ضد آنتي ژنهاي كانديدا آلبيكانس و پيتيروسپوروم اووال وجود داشت (P=0/0001).

  نتيجه گيري : عوامل مخمري به احتمال زياد نقش مؤثري در فيزيوپاتولوژي بيماري پسوريازيس ايفا مي نمايند و لذا استفاده از درمانهاي ضد اين گونه عوامل مي تواند نقش بسزايي در درمان پسوريازيس پوست سر داشته باشد .

نویسندگان: محمدرضا خرمی زاده, محمد پزشکی, پروین منصوری
کلیدواژه ها : درماتیت - ماتریکس متالوپروتئیناز 2 - فیبروبلاست - زایموگرافی
: 22767
: 19
: 0
ایندکس شده در :
ارزیابی فعالیت ماتریکس متالوپروتئیناز-2 در درماتیت نیکلی بهروش زایموگرافی در مقایسه با افراد طبیعیرضا فلک* دکتر محمد رضا خرمیزاده** دکتر محمد پزشکی*** دکتر پروین منصوری*****کارشناس ارشد ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران**دانشیار بیوتکنولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران*** دانشیار ایمونولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران**** استاد پوست، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران چکیدهزمینه و هدفماتریکس متالوپروتئینازها در ترمیم زخم نقش اساسی دارند. فیبروبلاستها منبع اصلی تولید این آنزیمها در پوست هستند. این مطالعه جهت بررسی تغییرات احتمالی فعالیت ماتریکس متالوپروتئیناز-2 در فیبروبلاستهای لایه درمال اطراف ضایعات درماتیت مزمن نیکلی انجام گردید. روش بررسی برای مطالعه نقش ماتریکس متالوپروتئیناز-2 در درماتیت تماسی آلرژیک، فیبروبلاستهای لایه درمال اطراف ضایعات درماتیتی بیماران مبتلا به درماتیت نیکلی و افراد طبیعی کشت داده شد و فعالیت و کینتیک تولید ماتریکس متالوپروتئیناز-2 در مایعرویی محیط کشت بهروش زایموگرافی اندازهگیری و با استفاده از نرم افزار کامپیوتری دانسیتومتری (UVI) مورد ارزیابی کمّی مقایسهای قرار گرفت. همچنین از آزمونMTT برای بررسی و مقایسه تکثیر سلولهای فیبروبلاست ضایعات درماتیت نیکلی در مقایسه با فیبروبلاستهای افراد طبیعی استفاده شد. یافتههازایموگرافی اختلاف معنیداری بین فعالیت ماتریکس متالوپروتئیناز-2 سلولهای بیماران درماتیت نیکلی در مقایسه با سلولهای طبیعی بهخصوص در فاصله روزهای ششم الی هشتم پس از کشت نشان داد که بر اساس واحد محاسبه شده دانسیتومتری، میانگین و انحراف معیار در سلولهای بیماران و سلولهای طبیعی بهترتیب (2/9±170) در مقابل (9/5±3/134) بود (05/0< P) همچنین بین روزهای ششم الی هشتم پس از کشت میزان تکثیر فیبروبلاستهای بیماران (2816±385938) در مقایسه با فیبروبلاستهای طبیعی (6527±270261) بهطور معنیداری بیشتر بود (05/0P
نویسندگان: احمد مسعود, پروین منصوری
کلیدواژه ها : ايمونوفنوتايپينگ - ايمونولوژی - خون محيطی - ويتيليگو
: 19504
: 36
: 0
ایندکس شده در :

  سابقه و هدف : ويتيليگو بيماري پوستي است كه با از بين رفتن ملانوسيت ها موجب ظهور ماكول هاي سفيد رنگ در پوست مي شود. علت بيماري به طور كامل شناخته شده نمي باشد و نظريه هاي مختلفي را مطرح مي نمايند، وليكن تحقيقات مختلف نقش ايمني بدن را حائز اهميت مي دانند. به همين منظور اين مقاله تحقيقاتي با هدف بررسي قسمتي از سيستم ايمني اين بيماران انجام شده است.

  مواد و روش ها: دراين مطالعه مورد-شاهدي، تعداد 58 نفر شامل23بيمار ويتيليگوي فرم فعال و13 نفر فرم پايداربيماري به همراه 22 نفر گروه شاهد مورد بررسي قرار گرفتند. از همه شركت كنندگان خون گيري به عمل آمد با كمك آنتي بادهاي منو كلونال و به سيله تكنيك فلوسيتومتري رده هاي لنفوسيت هاي TCD4 ، T ، B و TCD8 خون محيطي سنجيده شد.سپس مقادير بدست آمده با افراد گروه شاهد مقايسه گرديد و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 10 تجزيه وتحليل داده ها انجام شد(5%= p ).

  يافته ها: دردو گروه مطالعه مورد در مقايسه با گروه شاهد ، بيماران فرم پايدار تنها لنفوسيت هاي 8 TCD كاهش معني داري را نشان دادند(14../.= p ). در حالي كه درگروه فعال بيماري لنفوسيت هاي 8 TCD (2.../.= p )و( CD19 ) B (62../.= P )كاهش معني داري داشتند و نسبت CD4 به ( CD8 / CD4 ) CD8 نيز به طرز معني داري بالاتر رفته بود (1.../.= P ).

  نتيجه گيري: براساس يافته هاي حاصل از مطالعه حاضر، تغيير لنفوسيت هاي خون محيطي در بيماران ويتيليگوومخصوصا" در فرم فعال بيماري مشاهده مي گردد و مي توان نتيجه گيري نمود كه احتمالا" پاسخ هاي ايمني و به ويژه پاسخ هاي ايمني سلولي در پاتوژنزبيماري از اهميت بيشتري برخوردارمي باشد.

نویسندگان: پروین منصوری
کلیدواژه ها : ريزش موي منطقه اي - شخصيت - افسردگي
: 14965
: 66
: 0
ایندکس شده در :
رابطه عوامل روانشناختي با ريزش موي منطقه اي، موضوع مورد اختلافي است. پژوهش هاي قبلي عمدتا به رابطه استرس و گاهي به رابطه اختلالات رواني زمينه ساز در اين بيماري پرداخته اند. رابطه شخصيت و اين بيماري قبلا بررسي نشده است. در اين پژوهش يك گروه 31 نفره از بيماران مبتلا به ريزش موي منطقه اي با يك گروه كنترل 31 نفره شامل مبتلايان به عفونت هاي پوستي قارچي، باكتريايي، ويروسي و انگلي با استفاده از فرم كوتاه ايراني پرسشنامه چند جنبه اي شخصيتي مينه سوتا (MMPI)، پرسشنامه شخصيتي ايزنك (EPI) و پرسشنامه افسردگي بك (BDI) مقايسه شدند. در تست هاي شخصيتي يك تمايل خفيف نوروتيك در زنان مبتلا به ريزش موي منطقه اي و گروه كنترل در مقايسه با مردان مشاهده شد. اين تفاوت مي تواند ناشي از استرس زيبايي شناختي بيماري پوستي باشد و نه يك ويژگي شخصيتي اوليه. تفاوتي از نظر شدت افسردگي بين گروه ها مشاهده نشد.